Obchodní podmínky

Podnikatelka:

Ing. Iva Slabová,
se sídlem Dlážděná 85, 267 21 Tmaň
identifikační číslo: 09709738

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Beroun pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.destram.cz

 

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi stranami kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu, kdy na jedné straně je Ing. Iva Slabová, se sídlem Dlážděná 85, 267 21 Tmaň, identifikační číslo: 09709738 zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Beroun jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání jako kupující (dále jen „kupující“ a společně dále také jako „smluvní strany“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.destram.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „internetový obchod“).

1.2.  Vymezení pojmů používaných v těchto VOP:

1.2.1. „Smlouvou“ se rozumí kupní smlouva, resp. akceptovaná objednávka, uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím o prodeji zboží prodávajícího.

1.2.2.  „Zbožím“ se rozumí produkty prodávané prodávajícím.

1.2.3.  „Kupujícím“ se rozumí zákazník prodávajícího, fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání, a která s prodávajícím jedná o uzavření anebo uzavře smlouvu.

1.2.4.  „Spotřebitelem“ se rozumí každý člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.2.5.  „Podnikatelem“ se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

1.3.  VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4.  Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.5.  Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6.   Zasláním objednávky na koupi zboží prodávajícímu kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP.

1.7.  Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

2.  UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to internetový obchod umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a aktuální.

2.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.  Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny maloobchodní, včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.  Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

3.4.3.  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“), a

3.4.4.  fakturační údaje kupujícího.

3.5.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6.  Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnost.  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí.

3.7.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8.  Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.9.  V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.10.  Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.  

3.11.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

     

4.  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem: bezhotovostně platební kartou, převodem na účet prodávajícího č. 2901867460, vedený u společnosti FIO banka (dále jen „účet prodávajícího“) nebo dobírkou při převzetí;

4.2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7 VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který obdrží v potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v papírově podobě spolu se zbožím.     

 

5.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

5.1.  Ustanovení tohoto článku VOP se použijí pouze na smlouvy s prodávajícím, které kupující uzavírá jako spotřebitel.

5.2.  Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

5.3.1.  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (např. pro fingerboad s vlastním jménem, potiskem a PROMODEL)

5.3.2.  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5.4.  Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář, jenž tvoří přílohu VOP. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu Ing. Iva  Slabová, Dlážděná 85, 67 21 Tmaň. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 10 těchto VOP. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

5.5.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 těchto VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese v souladu s § 1820 odst. 1, písm. g) kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 těchto VOP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.7.  Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 14 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku včetně nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží kupujícímu, a to ve výší odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání (§ 1832 odst. 2).

5.8.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.9.  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.10.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6.  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.  Prodávající předá zboží k přepravě kupujícímu nejpozději do patnácti (15) dnů od připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Místo odběru a způsob dodání zboží určuje kupující v rámci objednávky vytvořené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3.  V případě, že bude zboží viditelně poškozeno při předání kupujícímu dopravcem, je kupující oprávněn převzetí odmítnout a vyrozumět o této skutečnosti prodávajícího spolu s detailním popisem důvodu odmítnutí převzetí. Prodávající po vrácení zboží a revizi vyrozumí kupujícího o dalším postupu.

6.4.  Kupující je povinen zboží zkontrolovat bezodkladně poté, kdy mu bude doručeno a pokud do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení neuplatní u prodávajícího oprávněné a odůvodněné výhrady vůči jeho stavu, má se zboží za předané bez vad.

6.5.  Prodávající neodpovídá ze prodlení způsobené dopravcem ani za škody vzniklé při přepravě.

 

7.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, za to že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží, věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3.  Ustanovení uvedená v čl. 7.2 těchto VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

8.4.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6.  Pokud zákazník nevyzvedne zásilku na dobírku, poruší tím kupní smlouvu ze strany zákazníka, viz. zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.7.  Prodávající má právo na náhradu škody ve výši odpovídající poštovnému a balnému nevyzvednutého zboží.

 

9.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.  Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím za níže uvedenými účely:

9.1.1.  veškerým nakládáním s osobními údaji souvisejícími s plněním kupní smlouvy či souvisejícími závazky,

9.1.2.  plněním povinností prodávajícího vyplývajících z účetních a daňových předpisů či jiných právních předpisů,

9.1.3.  uplatňováním nároků prodávajícího souvisejících s porušením kupní smlouvy kupujícím.

9.2.  Prodávající se zavazuje při nakládání s osobními údaji postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“).

9.3.  Prodávající se zejména zavazuje osobní údaje zpracovávat zákonně, korektně a transparentně ve vztahu k vymezeným účelům zpracování.

9.4.  V případě, že bude prodávající v postavení správce osobních údajů předávat osobní údaje třetí straně v postavení zpracovatele, zavazuje se prodávající přijmout taková opatření, aby zpracovatel při zpracování osobních údajů kupujícího postupoval v souladu s GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů.

9.5.  Prodávající je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů kupujícího třetí osobu, pokud jde o zpracování související s plněním povinností prodávající vyplývajících z účetních a daňových právních předpisů.

 

10.  DORUČOVÁNÍ

10.1.  Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

10.2.  Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

10.3.  Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

11.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.  Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

11.3.  Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4.  Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5.  V otázkách neupravených těmito VOP se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a dalšími příslušnými právními předpisy.

11.6.  Tyto VOP nabývají účinnosti dne1.11.2020.

 

V Berouně dne 1.11.2020.

 

 

Zpět do obchodu