Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Ing. Iva Slabová, IČO: 09709738, se sídlem Dlážděná 85, 267 21, Tmaň (dále jen „správce“) jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (nařízení GDPR), shromažďuje a zpracovává osobní údaje svých zákazníků za účelem plnění smluvních vztahů a vztahů mezi správcem a zákazníkem v době trvání takového smluvního vztahu, jakož i po jeho ukončení. Správce prohlašuje, že osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v souladu s nařízením GDPR, místními zákony o ochraně osobních údajů a směrnicemi společnosti.

Zákony o ochraně osobních údajů rovněž vyžadují, aby byli jednotlivci informováni o zpracování svých osobních údajů (a za určitých okolností je vyžadován jejich souhlas se zpracováním) a o předávání údajů třetím stranám a do třetích zemí. Správce tímto informuje zákazníka v souladu s článkem 13 GDPR o podmínkách zpracování jeho osobních údajů a o právech zákazníka jako subjektu údajů ve smyslu GDPR.

 

Právní základy zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování některých osobních údajů zákazníka je plnění smlouvy mezi správcem a zákazníkem.

Právním základem pro zpracování některých osobních údajů zákazníka, jako jsou bankovní nebo účetní údaje, je nutnost splnění zákonné povinnosti.

Právním základem zpracování některých osobních údajů zákazníka, zejména v případě záznamů o vzhledu (fotografie, videozáznam — školení, přednáška, seminář atd.) nebo hlasového záznamu zákazníka (zvukový záznam) je souhlas příslušného zákazníka.

 

Rozsah zpracování

Informace, které správce může uchovávat (v tištěné nebo elektronické podobě) o zákaznících, kteří jednají jako podnikatelé v souvislosti s touto smlouvou se správcem, obsahují následující osobní údaje: jméno a adresu, název a místo podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailovou adresu, telefonní číslo, finanční údaje a také údaje potřebné pro fakturaci.

Informace, které správce může uchovávat (v tištěné nebo elektronické podobě) o zákaznících, kteří v souvislosti s touto smlouvou s klientem nekonají jako podnikatelé, obsahují následující osobní údaje: jméno a adresu, datum narození, e-mailovou adresu, telefonní číslo a bankovní údaje.

Správce dále zpracovává pseudoanonymizovaná data získaná prostřednictvím Cookies, za účelem analýzy návštěvnosti webu a přesnějšího doručování online reklamy.

 

Účely zpracování

Osobní údaje zákazníků se shromažďují a zpracovávají pro následující účely:

 1. plnění kupní smlouvy, včetně výkonu práv a povinností souvisejících s touto smlouvou,
 2. účetní a daňová agenda,
 3. interní databáze/záznamy zákazníků
 4. ochrana majetku a duševního vlastnictví správce a sledování dodržování právních předpisů,
 5. transparentní komunikaci se zákazníky správce, veřejnými úřady a obchodními partnery.

 

Kategorie příjemců osobních údajů

Správce poskytuje osobní údaje zákazníků těmto kategoriím příjemců:

 1. externí poskytovatelé účetních a daňových poradenských služeb,
 2. správní orgány a orgány na základě příslušných právních předpisů nebo v souladu s jejich závazným rozhodnutím,
 3. poskytovatelé IT, advokátní kanceláře, firmy poskytující podpůrné služby,
 4. poskytovatelé, podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 5. poskytovatelé, zajištující marketingové služby.

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb.

 

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytnou podle platných právních předpisů. V případě, že taková doba neexistuje, budou osobní údaje zpracovány a uchovány po dobu 5 let od ukončení této smlouvy.

 

Práva zákazníků jako subjektů osobních údajů

Správce tímto informuje zákazníka o následujících právech, které mohou zákazníci jako subjekty údajů aplikovat na rozsah těchto informací o zpracování osobních údajů zákazníků

 1. Přístup k osobním údajům

Zákazník má právo obdržet od správce potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají, a v kladném případě získat přístup k osobním údajům a informacím o podmínkách zpracování údajů (např. účely zpracování, kategorie osobních údajů, příjemci, očekávaná doba uchovávání atd.).

Zákazník má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání nebo požadovat omezení zpracování některých osobních údajů týkajících se zákazníka, stejně jako vznést námitky proti zpracování, a to tak, že bude kontaktovat správce na adrese info@destram.cz.

 1. Právo na opravu osobních údajů

Zákazník má právo získat od správce bez zbytečného odkladu opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se ho týkají, a to bez ohledu na důvod takové nepřesnosti nebo neúplnosti.

 1. Právo na vymazání osobních údajů

Zákazník má právo obdržet od správce bez zbytečného odkladu potvrzení o ukončení zpracování a vymazání osobních údajů, které se ho týkají, a správce má povinnost bez zbytečného odkladu vymazat některé osobní údaje, pokud je uplatňován některý z důvodů GDPR.

 1. Právo na omezení zpracování

Zákazník má právo získat omezení zpracování osobních údajů za podmínek GDPR zejména v případě pochybností o přesnosti zpracování.

 1. Právo na přenositelnost údajů

Zákazník má právo obdržet osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo předat tyto údaje jinému správci bez překážek od správce. Toto právo je použitelné v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na plnění smlouvy a zpracování je prováděno automatizovaným způsobem.

 1. Právo namítat

Zákazník má právo kdykoli z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a které je založené na oprávněném zájmu správce nebo na plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu.

 1. Právo podat stížnost u orgánu dozoru

Zákazník má právo podat stížnost orgánu dozoru, pokud se domnívá, že správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s GDPR nebo jinými právními předpisy. Orgánem dozoru je Úřad pro ochranu osobních údajů v České republice.

 

Dodržování zákonné povinnosti a plnění smlouvy

V závislosti na účelu zpracování osobních údajů může být poskytnutí osobních údajů zákazníkem právním nebo smluvním závazkem. V takových případech je zákazník povinen poskytnout osobní údaje. V případě, že nebudou osobní údaje poskytnuty, zákazník by znemožnil správci plnit jeho právní závazky, jakož i další podmínky smluvního vztahu.

 

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Zákazník bere na vědomí, že správce může používat automatizované rozhodování, včetně profilování, a to za účelem stanovení spravedlivé tržní odměny.

 

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů  jsou platné a účinné od 1.11.2020.

Zpět do obchodu